ייפוי כח מתמשך

פתח דבר

אולי לא נעים להכיר בזאת, אך כל אחד מאיתנו עלול להגיע למצב שבו יאבד את כשירותו, אם מפאת גילו המתקדם או מפאת מחלה, מוגבלות נפשית או שכלית, תאונה או באופן פתאומי אחר ועקב כך תיפגע יכולתו לקבל החלטות עצמאיות בנוגע לתחומים מהותיים בחייו: התחום הרכושי, התחום הרפואי והתחום האישי.

ברור, כי בנסיבות הללו נהיה מעוניינים לקבוע מי האדם שאנו סומכים עליו שידאג לנו, יפעל לטובתנו ויקבל החלטות בנוגע לחיינו. 

עד לתיקון מספר 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות – התשכ"ב-1962,  אשר פורסם ברשומות ביום 11.4.2016 ונכנס באופן מדורג לתוקף (להלן: "התיקון לחוק"), לא היתה לנו יכולת כזאת והתיקון לחוק חולל שינוי של ממש, עת נקבע  במסגרתו הכלי המשפטי של ייפוי כח מתמשך.

ייפוי כח מתמשך לעומת אפוטרופסות

עד לתיקון לחוק, אפוטרופסות הייתה המנגנון העיקרי והכמעט יחיד שבאמצעותו אדם כלשהו יכול היה לקבל סמכות לנהל את ענייניו של אדם אחר, שאינו מסוגל לטפל בענייניו בעצמו מפאת מוגבלות נפשית או שכלית. 

רק בית המשפט מוסמך למנות אפוטרופוס ולכן קרוביו של מי שלכאורה נדרש לו אפוטרופוס, או נציג המדינה, היו צריכים לפנות לבית המשפט, והוא זה שמכריע אם יש למנות אפוטרופוס ומי יהיה האפוטרופוס. זהו הליך שמופעל בדיעבד, המינוי נעשה אחרי שהאדם נחשב לכזה שאיבד את כשרותו המשפטית וההכרעה הסופית בנושא נתונה לבית המשפט ולא האדם שכשרותו נשללה בנבדל מהכלי המשפטי של ייפוי כח מתמשך.

מהו ייפוי כח מתמשך

כלי משפטי הינו חלופה לאפוטרופסות ואינו מערב את בית המשפט, המאפשר לכל בגיר מעל גיל 18 (המכונה בהליך 'ממנה') המסוגל להבין את המשמעות של מתן ייפוי כח מתמשך, מטרותיו ותוצאותיו, לתכנן את עתידו ולקבוע כיצד ייראו חייו בעתיד, אם יגיע למצב שבו לא יהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניו בהיבטים מסוימים (המונח שהחוק קובע הוא "להבין בעניין") ולמנות אדם או אנשים המהימנים עליו (המכונים בהליך 'מיופה/י כח' ) שיפעלו בשמו ועבורו, בתחומים שונים הנוגעים לחייו, על פי הנחיותיו.

מה כולל ייפוי הכח המתמשך

זהות מיופה/י הכח

החוק קובע מי יכול להתמנות כמיופה כח, מהן סמכויותיו ומהן התחייבויותיו. 

בין היתר, על מיופה הכח לשמוע את דעת הממנה, לשתפו בכל עניין והחלטה הנוגעים אליו ולהתייעץ עמו, אם ניתן לברר את דעתו ולשם כך למסור לממנה את המידע הדרוש לו, לרבות מהות העניין, החלופות, היתרונות והחסרונות ואת המלצתו והטעמים ביסודה. 

מומלץ למנות גם חליפים (מחליפים) למיופי הכח למקרה שמיופי הכח לא יוכלו או לא יהיו מעוניינים להמשיך לתפקד כמיופי כח.

קביעת אופן פעולתם של מספר מיופי כח

ביחד או ביחד ולחוד (ברירת המחדל היא פעולה "תוך הסכמה" אם לא ייקבע אחרת).

יש לקבוע מנגנון של קבלת החלטות בעת מחלוקות של מיופי כח במשותף.

העניינים שבסמכות מיופי הכח

 • עניינים רכושיים (לרבות ניהול נכסים, כספים, חשבונות בנק וכלל התחייבויות הממנה).
 • עניינים אישיים (רווחתו האישית של הממנה, צרכיו היומיומיים לרבות מגורים ותעסוקה, בריאותו, ענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים).
 • עניינים רפואיים
 • רק לעניין מסוים או עניינים מסוימים
 • מינוי לכלל העניינים (מינוי 'כללי')


חשוב לדעת: 

 • כניסתו לתוקף של ייפוי הכח רלוונטית רק לתחומים שצוינו בו במפורש. 
 • ייפוי כח מתמשך יכול להיות בעניינים אישיים (כולל רפואיים) ובענייני רכוש, בכולם או בחלקם.
 • ייפוי כח מתמשך בעניינים אישיים יכול לכלול גם עניינים רפואיים, אך ניתן לערוך ייפוי כח מתמשך שמתייחס לעניינים הרפואיים בלבד.
 • מינוי כללי – הממנה יכול לקבוע באופן כללי כי מיופה הכח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ולהשאיר לו את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים, וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות".
 • ככל ולא תקבענה הנחיות לגבי עניין/תחום מסוים, מיופי הכח לא יוכלו לפעול בעניין ובית המשפט יצטרך למנות לכם אפוטרופוס כדי לפעול באותו ענין.

הנחיות מקדימות

ממנה רשאי לקבוע בייפוי כח מתמשך הנחיות מקדימות למיופה/י הכח, שבמסגרתן יפרט את רצונו לגבי החלטות עתידיות שתתקבלנה בשמו או פעולות שתינקטנה בשמו על ידי מיופה/י הכח בעניינים הנכללים בייפוי הכח (למעט לפי חוק החולה הנוטה למות). 

הממנה רשאי להרחיב בעניין, ככל שיחפוץ. ולמשל

 • כי אחת לחודש, למשל, ילך לסרט, הצגה, מספרה ויעשו לו פן או לק (ובהחלט. ייפוי הכח המתמשך הוא גם ובדיוק לדברים הללו ולכל מה חשוב לכם וכל מה שיעשה לכם טוב ! )
 • כי ימשיך לתמוך כלכלית באדם או גוף בו תמך עד כניסת ייפוי הכח המתמשך לתוקף.
 • כי באירועים משפחתיים כמו חתונות, בר מצוות וימי הולדת ייתן סך כספי כמתנה.
 • החלטות ספציפיות בענייני רכוש, בריאות וכיוצ"ב.

תנאים לכניסת ייפוי הכח לתוקף

הממנה קובע מתי ייכנס ייפוי הכח המתמשך לתוקף.

באפשרות הממנה לשנות או לבטל את ייפוי הכח המתמשך בכל עת

אם על ידי הפקדת ייפוי כח מתמשך חדש או אם על ידי שליחת הודעת ביטול, וזאת,  בכל שלב, גם לאחר כניסת ייפוי הכח המתמשך לתוקף (אלא אם הממנה הגביל את עצמו בנושא זה בייפוי הכח המתמשך).

כמו כן, החוק קובע עילות נוספות לביטול ולפקיעת ייפוי הכח המתמשך.

ניתן לקבוע חובת דיווח של מיופה/י הכח לאפוטרופוס הכללי (פחות מומלץ) או לאדם 'מיודע'

אדם מיודע הינו אדם לו מיופה כח מחויב לדווח על החלטות או פעולות בנושאים שבייפוי הכח המתמשך ובתנאים שיוגדרו על ידי הממנה.

לסיום
 • קבועות בדין חריגות והתניות אבל הנקודה היא שבאמצעות ייפוי הכח המתמשך, אתם (הממנים) מחליטים הכל בעצמכם או מחליטים מי יחליט ואיך יחליט עבורכם ומה ייעשה במקרה של מחלוקת בין מיופה/י הכח, כמובן לאחר הסברים והצגת האפשרויות והחלופות הרבות  על ידי עורך הדין.
 • למרבה הצער, שמעתי שרבים מתייחסים לייפוי הכח כטופס (גם חלק מעורכי הדין), כאשר ההיפך הוא הנכון.
  במסגרתו תוכלו לקבוע, היום, הלכה למעשה, את איכות חייכם במועד שלא תהיו מסוגלים לעשות זאת ויש לפעול בעניין באחריות, ברגישות, (משפחתולוגיה אמרנו?!!) ובמקצועיות.
 • אז מי צריך לעשות ייפוי כח מתמשך? אני. את/ה. כולנו !!!

האמור במדריך זה לעיל מהווה מידע ורקע כללי בלבד ואינו מתיימר להחליף  ייעוץ משפטי אישי, מקצועי ומקיף הנדרש בעת ביצוע ייפוי כח מתמשך, כאשר הנסיבות משתנות מאדם אחד למשנהו. 

לכל שאלה בנושא ו/או לתיאום פגישת ייעוץ ו/או קבלת הצעה לייצוג, ניתן ליצור קשר עם עו"ד פז רוטנברג.

מדריכים ומאמרים

השאירו הודעה

רוצים לשאול שאלה, להתייעץ או לקבוע פגישה? 
ניתן להתקשר או להשאיר הודעה

יצירת קשר